Projektový manažment

Naša činnosť

projektova-cinnost gergisak

Projektová činnosť

Pre investorov na základe ich požiadaviek vieme zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchých stavieb so všetkými potrebnými profesiami. Teda hlavne projektovú dokumentáciu pre zlúčené územné a stavebné konania, ohlášky drobných stavieb a pod.

V predprojektovej príprave zabezpečujeme obstarávanie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby, prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie a v neposlednom rade majetkoprávne vysporiadanie stavbou dotknutých pozemkov.

projektovy manazment gergisak

Projektový manažment

V rámci projektového manažmentu zastupujeme potenciálnych investorov pri celom investičnom procese v stavebníctve. Pre investora zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie a s tým súvisiace povoľovacie činnosti. Výber dodávateľov, ich koordinácia, riadenie a dohľad nad vykonanou kvalitou práce v stanovenom termíne. Pričom dbáme nad dodržaním investičných nákladov. Z pohľadu výstavby máme širokú sieť skúsených dodávateľov vo svojom obore za priaznivé ceny.

Pre investorov poskytujeme tieto fázy projektového manažmentu:

 • Vypracovanie Feasibility study
 • Výber vhodnej lokality, akvizícia pozemku alebo objektu
 • Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie
 • Inžiniersku činnosť v stavebníctve
 • Harmonogram výstavby a výber dodávateľov
 • Riadenie a kontrola výstavby objektu
 • Kolaudácia stavby, zabezpečenie všetkých zmlúv na plnohodnotné užívanie stavby
 • Prípadný predaj nehnuteľnosti a zabezpečenie jej správy
inzinierska-cinnost gergisak

Inžinierska činnosť

Na základe dlhodobých skúsenosti vieme klientovi ušetriť čas a tým pádom aj náklady stavby.

Naša činnosť:

 • obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby, zákresy inžinierskych sietí
 • zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami
 • zabezpečenie potrebných povolení stavby, územné rozhodnutia, ohlášky drobných stavieb, stavebné povolenia
 • zabezpečenie zmien potrebných povolení počas realizácie stavby
 • zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí, zápisy stavieb do operátu katastra nehnuteľností
 • Zabezpečenie majetkoprávnej agendy spojenej s výstavbou, vecné bremená, zabezpečenie príslušných zmlúv

© 2022 - gergisak.sk - All Right Reserved   |   - web

Top